Skupština akcionaraNa osnovu člana 39. tačka 5. Zakona o privrednim društvima “Barska plovidba” AD Bar objavljuje:

REZULTATE GLASANJA na XI Vanrednoj sjednici Skupštine akcionara «Barska plovidba» AD BarDNEVNI RED

  XI (11.) vanredna sjednica Skupštine akcionara «Barska plovidba» AD Bar, održana je dana 23.11.2018 godine, u skladu sa utvrđenim i objavljenim Dnevnim redom, na kojoj je prisustvovalo 10. akcionara/punomoćnika sa ukupno 1.736.336 akcija/glasova,tj. 75,5187 % ukupnog kapitala;

  Odluke po svim tačkama Dnevnog reda, donijete su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine akcionara, a nakon sprovedenog i obavljenog postupka javnog glasanja, rezultati glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda su sljedeći:

 • Prijedlog Odluke o izboru radnih tjela Skupštine;

  “ZA”........................ 1.736.336 glasa ili 75,5187 % ukupnog kapitala

  „PROTIV“................ 0 glasa ili 0 % ukupnog kapitala

 • Prijedlog Odluke o razrešenje članova Odbora direktora;

  “ZA”.......................... 349.995 glasa ili 15,2224 % ukupnog kapitala

  „PROTIV“............... 1.386.341 glasa ili 60,2963 % ukupnog kapitala

 • Bar, 30.11.2018 godine

  “BARSKA PLOVIDBA” AD - BAR

  Sekretar Mirsad Tršić, s.r.