Na osnovu Odluke Odbora direktora broj OD/295-5 od 09.10.2023. godine, privredno društvo „Barska plovidba“ AD Bar, Obala 13.jula bb, Bar, PIB 02324784, objavljuje:


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA RADI REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE  STAMBENOG OBJEKTAI  NARUČILAC
Akcionarsko društvo “Barska plovidba” Obala 13.jula bb, Bar, PIB 02324784

II PREDMET JAVNOG POZIVA
Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta spratnosti S+P+4, na urbanističkoj parceli UP2,  u zoni “B”, u zahvatu DUP-a “Topolica I” - izmjene i dopune, a na dijelu katastarske parcele br.5777/1, KO Novi Bar, zgrada br.5, PD 113, 114, 122, 131, 132, 133, za objekat br.13, Opština Bar.

III  ROK ZA ZAVRŠETAK RADOVA
Rok za završetak radova koji su predmet poziva je 12 mjeseci i isti počinje teći nakon zaključenja Ugovora za izabranim ponuđačem (Izvođačem radova) i nakon uvođenja istog u posao.

IV  PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Crnoj Gori za obavljanje djelatnosti koja je predmet Javnog poziva.
Ispunjenost uslova za učešće dokazuje se dostavljanjem:
1)     dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
2)     dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa, a obavezno  licencu za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje i zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje.

V OBILAZAK PROSTORA KOJI JE PREDMET JAVNOG POZIVA I UVID U GLAVNI PROJEKAT
Zainteresovani ponuđači imaju mogućnost da uz prethodnu najavu izvrše neposredni obilazak prostora, koji je predmet rekonstrukcije i dogradnje, svim radnim danima, do dana isteka roka za predaju ponuda, a  u periodu od 08h do 12h. Takođe imaju mogućnost da izvrše uvid u Glavni projekat.

Zainteresovani ponuđači su dužni najaviti dolazak njihovog ovlašćenog lica radi obilaska predmetnih prostora najkasnije 24 časa ranije.
Kontakt osoba za najavu iz prethodnog stava, kao i za omogućavanje uvida u Glavni projekat i sve druge informacije je: Mirsad Tršić, vd izvršnog direktora i sekretar Naručioca,  e-mail: m.trsic@barplov.com

VI OBAVEZE IZABRANOG PONUĐAČA
Izabrani ponuđač je dužan da u skladu sa Ugovorom o izvođenju građevinskih radova koji će biti zaključen sa Naručiocem, izvrši poslove koji su predmet Javnog poziva stručno, profesionalno, u dogovorenom roku, u svemu u skladu sa revidovanim Glavnim projektom.

VI  PRAVA NARUČIOCA
Naručilac zadržava pravo da Ugovorom o izvođenju radova koji će zaključiti sa izabranim ponuđačem, dodatno precizira prava i obaveze ugovornih strana, a sve shodno Zakonu o obligacionim odnosima, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i drugim važećim propisima Države Crne Gore.

Ukoliko izabrani Ponuđač ne zaključi Ugovor o izvođenju radova u roku od 5 dana od dana dostave ugovora na potpis, Naručilac zadržava pravo da pristupi zaključenju ugovora sa sljedeće rangiranim Ponuđačem.

VII DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude se dostavljaju najkasnije do 30.10.2023.godine. do 14:00 časova.

Ponude se dostavljaju neposredno na arhivi Naručioca ili na adresu: Obala 13.jula bb, Bar.
Ponude se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„Ponuda po javnom pozivu za prikupljanje ponuda radi rekonstrukcije i dogradnje stambenog objekta“,  NE OTVARATI PRIJE OTVARANJA PONUDA.

VIII   ODLUČIVANJE O IZBORU PONUĐAČA
Definitivan odabir najpovoljnijeg Ponuđača biće izvršen najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za predaju ponuda, a vrednovanje/rangiranje uredno prispjelih i kompletnih ponuda biće izvršeno u odnosu na finansijski kriterijum:
Najniže ponuđena cijena 100 bodova, a pod uslovom da taj Ponuđač zadovoljava ispunjenost uslova za učešće predviđenih pod tačkom IV
O izboru najpovoljnije ponude će biti obaviješteni svi Ponuđači putem e-maila

IX NAPOMENE
Neblagovremene ponude se neće razmatrati a nepotpune ponude automatski će se smatrati neispravnim;
Dokumenta je potrebno dostaviti u originalu ili u ovjerenoj kopiji, ne starija od 30 dana od dana otvaranja ponuda i moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica i ovjerena pečatom Ponuđača.

Bar, 10.10.2023. godine

ODBOR DIREKTORA
Barska plovidba AD Bar