Skupština akcionaraNa osnovu čl. 35-40 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02, "Sl. list CG" br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11) i čl. 18. i 38 Statuta Barska plovidba AD Bar,Odbor direktora na svojoj 180 sjednici dana 14.03.2019 godine, donio je odluku da se sazove

XVIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA “BARSKA PLOVIDBA” AD BAR za dan 31. maj 2019. godine u 10.00 sati

  koja će se održati u prostorijama Barske Plovidbe AD, Putnički terminal - Bar

  Za Skupštinu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

 • Usvajanje zapisnika sa XVII Redovne Skupštine akcionara održane dana 27.07.2018 i XI Vanredne Skupštine akcionara održane dana 23.11.2018;
 • Usvajanje godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2018 godinu sa Izvještajem Menadžmenta i Izvještajem revizora.
 • Izbor i imenovanje revizora za 2019 godinu.
 • Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
 • Razrešenje članova Odbora direktora, u skladu sa zakonom.
 • Izbor članova Odbora direktora.
  Prijavljivanje akcionara se vrši na sjednici verifikacijom punomoćja i potpisivanjem registracione liste prisutnih, odnosno zastupanih akcionara, na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Identifikacija i evidencija akcionara izvršit će se prije održavanja sjednice Skupštine i to akcionara putem lične isprave, a punomoćnika sa uredno ovjerenim punomoćjem, na osnovu punomoćja i lične isprave. Identifikacija akcionara će se obaviti na dan održavanja Skupštine akcionara, od 08.30 časova do početka potpisivanja registracione liste akcionara.

  Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu, odnosno 1.149.607 akcija, od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasaćkih lističa. Skupština akcionara donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasaćkih listića, osim kada se za donošenje odluke zakonom zahtijeva druga većina.<

  Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu Skupštine, koji materijal će biti na raspolaganju akcionarima 20. dana prije održavanja sjednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova, u sjedištu Društva - Putnički terminal Bar.

  Informacije u vezi sa XVIII redovnom sjednicom Skupštine akcionara Barska plovidba AD Bar bit će dostupne i na internet adresi Društva www.montenegrolines.net.Kontakt telefon za dodatne informacije je 030/311-300.

Predsjednik odbora direktora

Capt. Ljubomir Kočović, s.r.